Utolsó frissítés: 2024. 01. 26.

Adatkezelési tájékoztató a Rozsdás Kereskedelmi Kft. adatkezelésével kapcsolatban a 2016/679/EK (GDPR) rendelete alapján
 

Az Adatkezelő:
 
A vállalkozás megnevezése: ROZSDÁS KERESKEDELMI KFT.
A vállalkozás székhelye:      2740 Abony, Baross Gábor utca 1.
Telefonszám / Faxszám:  +36/53-360-392
Email:               info@rozsdaskft.hu
Cégjegyzékszám:   Cg. 13-09-071657/51
Adószám:    12107582-2-13

Az adatkezelés rövid leírása: Társaságunk minden hulladékátvétel és átadás során a jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve a 309/2014 (XII.11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről és a 443/2013. (XI.27.) Korm. rendelet a fémkereskedelmi tevékenységről 21. §-a és annak 6. melléklete szerint köteles az átadó / átvevő adatait rögzíteni és nyilvántartani.
 
Adatkezelés célja: A szolgáltatásunk igénybevétele érdekében szükséges a nyilvántartás vezetése és a regisztrációhoz kötött szükséges mértékű adatkezelés.
 
Az adatkezelés jogalapja: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) alapján az érintett hozzájárulása. Amennyiben nem járul hozzá adatai kezeléséhez úgy nem tudja szolgáltatásunk igénybe venni.
 
Az adattárolás határideje: Nem-veszélyes hulladékok esetén az utolsó átadástól és/vagy átvételtől számított 5 évig, veszélyes hulladék esetén az utolsó átadástól és/vagy átvételtől számított 10 évig köteles Társaságunk az adatok tárolására.
 
Adatfeldolgozó: A nyilvántartásunkba történő regisztrációt követően a Helion Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (székhely: 1116 Budapest, Temesvári u. 20.) adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: a hulladék nyilvántartó program (Amakir) fejlesztője és karbantartója jár el adatfeldolgozóként.
 
Adatbiztonság: Társaságunk az érintett személyek adatainak védelme céljából megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázatok mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja és biztosítja, hogy az érintett által megadott személyes adatok az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően történjenek.
A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés, a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.
Társaságunk mint adatkezelő a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközökkel, azok alkalmazásával megakadályozza illetéktelen személyek adatokhoz való hozzáférését.
A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala vagy felhasználása megakadályozása érdekében Társaságunk gondoskodik a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetésérő, a szolgáltatásnyújtásban résztvevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről és a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.
Az adatbiztonsági részletszabályokat a Társaságunk adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata tartalmazza.
                                                                                  
Az érintett személyek tájékoztatást kérhetnek személyes adatainak kezeléséről, valamint kérhetik személyes adatainak helyesbítését a Társaságunk fent feltüntetett elérhetőségein.
 
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaságunk rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
 
Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C,.) illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszéknél élhet.
 
 
 
Abony, 2018. május 21.
 
 
 
                                                                                   Antal Gábor
                                                                                    Cégvezető
                                                                                   Rozsdás Kft.